جریان نوسلفی، نهضت دینی- سیاسی است که در دو سه دهه اخیر تکوین یافته است. نوسلفی گری شاخه ای از وهابيت است که به دلیل غلبه جنبه انتقادی آن نسبت به محافظه‌کاری سنتی وهابیت، توانسته است مخاطبان خاصی را به ویژه در مقابله‌جویی با کشورهای سلطه‌جو و برخی اقتدارگرایی‌ها در برخورد با قدرت‌های داخلی به دست آورد، چنان که می‌بینیم تاثیرات با واسطه سید قطب در این روحیه ضد محافظه گرایی جدی است.

اتحادیه بین المللی امت واحده اقدام به انتشار جزوه «جریان‌های نوسلفی‌ها در دوران معاصر» کرده است.

در این جزوه می‌خوانیم: «جریان نوسلفی، نهضت دینی- سیاسی است که در دو سه دهه اخیر تکوین یافته است. نوسلفی گری شاخه ای از وهابيت است که به دلیل غلبه جنبه انتقادی آن نسبت به محافظه‌کاری سنتی وهابیت، توانسته است مخاطبان خاصی را به ویژه در مقابله‌جویی با کشورهای سلطه‌جو و برخی اقتدارگرایی‌ها در برخورد با قدرت‌های داخلی به دست آورد، چنان که می‌بینیم تاثیرات با واسطه سید قطب در این روحیه ضد محافظه گرایی جدی است. از این رو، نوشتار حاضر ضمن زمینه شناسی تاریخی تکوین این جریان، به شخصیت شناسی پیشتازان این حرکت می‌پردازد و برخی اندیشه‌های محوری این جریان را در خلال بحث معرفی می کند.»

دانلود لینک مستقیم جزوه جریان‌های نوسلفی‌ها در دوران معاصر با حجم