دكتر«آتشفشان بصیرت» كه پس از انتخابات اخیر در یك كنفرانس مطبوعاتی حاضر شده بود ، درحالی كه انگشتان دستش را با علامت( v ) بالای سر نگه داشته بود، با حرارت هرچه تمام تر گفت : «ما پیروز شدیم! ما پیروز شدیم! تندروها شكست خوردند!»

به گزارش خبرنگار ما در ابتدای این نشست مطبوعاتی ، یكی از خبرنگاران ضمن ابراز تعجب از اعلام پیروزی «آتشفشان بصیرت» از ایشان سئوال كرد:«آقای دكتر! شما كه تا دیروزآن طرف بودید و برای طرف مقابل سینه چاك می كردید، چطور پیروز شدید؟»

وی با نگاه عاقل اندر سفیه به حاضران گفت: «جای هیچ تعجبی نیست چون ما در آن واحد، در هر دو طرف بودیم.»

یكی از خبرنگاران با اشاره به رشته تحصیلی «آتشفشان بصیرت» به ایشان یادآور شد كه از نظر قوانین فیزیك، امكان ندارد یك نفر بتواند در آن واحد، در هر دو طرف باشد؟

ایشان در پاسخ گفت:« فیزیك اگر علم بود و حرف حسابی داشت كه ما ولش نمی كردیم و با هزار ریش گرو گذاری نمی رفتیم سراغ علوم معقول و منقول!»

صاحب تئوری جهانی«هر دو طرف» افزود:« من كاری به قوانین فیزیك ندارم. البته چرا ، یك كارهایی دارم. هر چه ما می كشیم از دست این باصطلاح قوانین فیزیك است. اصلا"به نظر من نیوتون را باید محاكمه كرد. شما خودتان قضاوت كنید - من هم در نامه ای به دستگاه های مسئول نوشته ام -واقعا" اگر آدم یك سیب روی سرش افتاد باید عالم و آدم را به هم بریزد و حساب و كتاب های گذشته را به مسخره بگیرد؟ مگر آن سیب چه داشت كه آقای نیوتون آن همه بامبول درآورد و به ریش همه دانشمندان قبلی خندید؟ به نظر من آن سیب لعنتی هم باید محاكمه شود. مگر آسمان به زمین می آمد چند دقیقه صبر می كرد و نمی افتاد تا نیوتون از زیر پای درخت گورش را گم كند.»

دكتر آتشفشان بصیرت با اشاره به مصوبه حقوق مولف گفت:« شارلاتان بازی نیوتون و آن قانون جاذبه مسخره اش و ابطال قوانین فیزیك قدیم باعث شد تا كتاب های صدها دانشمند درگذشته ، روی دست وراث باد كند و آن ها بعد از آن نتوانند حتی یك پاپاسی از حق التالیف هفت پشته به دست بیاورند. آیا این انصاف است؟ آیا این رسم جوانمردی است؟آیا این بداخلاقی نیست؟»

وی افزود:«اصلا" فیزیك قدیم از فیزیك جدید خیلی بهتر است. یك جورایی مرام و مردانگی در آن وجود دارد. سوسول بازی نیست كه هركس یك سیب به سرش خورد،شلوغ بازی كند و قانون جدید از خودش دربیاورد. به نظر من ضمن محاكمه نیوتون باید از اقلیدس اعاده حیثیت شود.»

بنا بر این گزارش ، در این لحظه خبرنگاران به دكتر آتشفشان بصیرت ، یادآوری كردند كه احتمالا" منظورش اقلیدس نیست،بلكه ارشمیدس است.

صاحب تئوری جهانی «هر دو طرف» با شنیدن نام ارشمیدس ، چهره اش را در هم كشید و با عصبانیت پاسخ داد:« اگرپدر فیزیك قدیم آن پیرمرد (...) شده است پس سگ نیوتون به او شرف دارد. مرتیكه (...) خجالت نكشید لخت و عور از حمام بیرون آمد و فریاد زد یافتم یافتم! پیرمرد(...) آیا نمی توانست چند دقیقه صبر كند و لباس هایش را بپوشد و بعد به خیابان بیاید و عربده بكشد. ای مرده شور چنین دانشمندی را ببرند. ای مرده شور چنین قانون كشف كردنی را ببرند. مرتیكه (...) نمی توانست به جای حمام ، قانونش را جای دیگری كشف كند؟ البته خوب شد روم به دیوار توی توالت ننشسته بود قانون كشف كند وگرنه با آن عجله ، چه افتضاحی به بار می آورد؟»

دكترآتشفشان بصیرت در ادامه گفت: « اصلا" آب پاكی روی دستتان بریزم. قوانین فیزیك قدیم و جدید هر دو مزخرفند. سران هر دو طرف هم باید محاكمه شوند. من از اول هم با این باصطلاح علم مزخرف فیزیك مخالف بودم. فكر نكنید من خودم با علاقه رفتم دانشگاه و فیزیك خواندم. نه! باور كنید از لج نیوتون و اقلیدس ( حاضران:ارشمیدس! - دكتر آتشفشان: اه ه ه اسمش را هم نمی خواهم بیاورم) نه در مدرسه و نه در دانشگاه اصلا" نفهیمدم در فیزیك كی به كیه و چی به چیه؟ آخرش هم دیدید كه مدرك فیزیك گرفتم اما معقول و منقول درس می دهم.»

بنا بر این گزارش ، در این لحظه یكی از خبرنگاران به دكتر آتشفشان بصیرت یادآور شد كه از اصل مطلب ماجرا دور افتاده و به جای بحث درباره قوانین فیزیك باید دلایلش درباره چگونگی پیروز شدن در انتخابات اخیر را تشریح كند.

وی در پاسخ به این خبرنگار گفت:«شما بیخود می كنید بحث را عوض می كنید. من هم مثل رفیق سبزم اسیر این صحنه آرایی های خطرناك نمی شوم. فكر كردید می گذاریم انتخابات را مصادره كنید. ما خودمان آخر مصادره كردن هستیم. انتخابات برگزار شده ، حالا این نشد ، آن یكی!.ما قبلا" آن ور بودیم حالا این وریم. و این یعنی پیروزی!»

دكتر آتشفشان بصیرت در ادامه گفت: « تازه شما یك چیز را از یاد برده اید: اخلاق! ببینید من در تمام نامه های اخیرم روی اخلاق تكیه می كنم. اصلا" من به دلیل همین اخلاق است كه از همه شكایت می كنم . البته این كوچك زاده بی (...) رفته و از من به خاطر بی اخلاقی شكایت كرده . (...) می خوری تو ، (...) می كنی تو ، مگر در این كشور اخلاق مرده است كه بگذارم این كوچك زاده بزرگ ندیده بی (...) ، بی (...) از من شكایت كند.»

وی افزود: «حالا بگذریم! داشتم درباره اخلاق و اهمیت آن می گفتم. تواضع یكی از پایه های اخلاق است. اصولا" ما آدم های اخلاقی، متواضع هستیم. كاندیدای ما رای نیاورد ما با كمال تواضع می رویم طرف كاندیدای مقابل . این یعنی تواضع! یعنی شكوفایی اخلاق!»

خبرنگار دیگری از آتشفشان بصیرت پرسید: «البته این تواضع و اخلاق شما همه را كشته است. اما شما فقط نمی گویید ما پیروز شدیم بلكه می گویید طرف مقابل شكست خورده است. این موضوع را چگونه تفسیر می كنید؟»

آتفشان بصیرت بعد از شنیدن این سئوال در حالی كه به شدت برافروخته شده بود ، با عصبانیت گفت: «شما آقای خبرنگار نما! به نظرم نوه و نتیجه آن پیرمرد، اقلیدس هستی(حضار:ارشمیدس!) نكند از افشاگری های من ناراحت شدی؟ نكند با نیوتن نسبتی داری؟ نكند آن درخت سیب لعنتی مال اجداد تو بوده كه این سئوالات را می كنی؟ نكند صاحب آن حمام لعنتی كه آن پیرمرد(...) داخلش رفت و لخت بیرون آمد ، فك و فامیلت بوده ، اصلا" نكند خودت در آن حمام بوده ای (...)»

به گزارش خبرنگارما ، با عصبانیت بیش از حد دكتر آتشفشان بصیرت و بالا گرفتن همهمه و اعتراض خبرنگاران ،مسئولان برگزاری جلسه در حالی كه سعی داشتند دكتر را آرام كنند وی را به بیرون هدایت كردند و جلسه نیمه كاره ، پایان یافت.

سعید فاضلی