پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه پیش نویسی را به قطعنامه ای 23 بندی ضد کشورمان تبدیل کرد تا راهبرد این اتحادیه اروپایی را در مقابل ایران ترسیم کند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از فرهنگ نیوز، پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه پیش نویسی را به قطعنامه ای 23 بندی ضد کشورمان تبدیل کرد تا راهبرد این اتحادیه اروپایی را در مقابل ایران ترسیم کند. البته راهبردی که به جای توسعه همکاری با رویکرد تقابل تنظیم و تصویب شد. پارلمان اتحادیه اروپا، با رای به پیش نویس این قطعنامه، ایران را در پروژه ای تکراری بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم کرده و سعی در دخالت در امور داخلی ایران نیز نموده است.