شنیده ها حاکی است که به دنبال شكايت حسين موسويان از عباس سليمى نمين و صدور كيفرخواست در اين زمينه و ارجاع آن به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفته: جريانى مى خواهد مرا تحت فشار قرار دهد تا از انتقادات خود عليه دانشگاه آزاد دست بردارم. سليمى نمين با بيان اين كه «عبدالله جاسبى، رئيس دانشگاه آزاد نيز مديران مختلف اين دانشگاه را براى طرح شكايت از وى در محظورات قرار مى دهد» خاطرنشان كرده: اين شكايات و شكايات ديگر كه از وجود آن مطلع هستم و همچنين شكاياتى كه در آينده مطرح خواهند شد، آبشخورشان يكى است.
شنیده ها حاکی است که به دنبال شكايت حسين موسويان از عباس سليمى نمين و صدور كيفرخواست در اين زمينه و ارجاع آن به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفته: جريانى مى خواهد مرا تحت فشار قرار دهد تا از انتقادات خود عليه دانشگاه آزاد دست بردارم. سليمى نمين با بيان اين كه «عبدالله جاسبى، رئيس دانشگاه آزاد نيز مديران مختلف اين دانشگاه را براى طرح شكايت از وى در محظورات قرار مى دهد» خاطرنشان كرده: اين شكايات و شكايات ديگر كه از وجود آن مطلع هستم و همچنين شكاياتى كه در آينده مطرح خواهند شد، آبشخورشان يكى است.