روزی به مهندس مشایی گفتم ببینید چه آتشی برعلیه شما برافروخته اند، اما می بینم که خود در آن می سوزند.

روند تخریب و توهین ها علیه مهندس مشایی در این دوسال اخیر به اندازه ای شدت گرفته است که هر ناظر منصفی را به تأمل و تعجب وا می دارد. عجیب آن که هرچقدر این تخریب ها بیشتر می شود، اقبال به ایشان و سخنان و اندیشه ایشان روز به روز بیشتر می شود.

حجه الاسلام شریف زاده در گفت و گو با سایت خبری تحلیلی روشنایی با ذکر خاطره ای در این باره می گوید روزی به مهندس مشایی گفتم: "ببینید چه آتشی برعلیه شما برافروخته اند، اما می بینم که خود در آن می سوزند."

مهندس مشایی سخن مرا تکمیل کرد و گفت: "شیطان، آتش می افروزد اما خود در آن می سوزد! آتش افروزان نمی دانند که امام عصر(ع) خود مدیریت می کند و مدیریت امور در دست اوست."