بر اساس آخرين نتايج آراي شمارش شده و در حالي كه شمارش 700 صندوق در كل كشور باقي مانده است، آراي محمود احمدي‌نژاد به مرز 24 ميليون راي رسيد.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، از مجموع 38 ميليون 937 هزار و 11 راي‌ شمارش شده در كل كشور تاكنون، محمود احمدي‌نژاد 23988614 راي معادل 61.60 درصد را به خود اختصاص داده است.

بنابراين گزارش، شمارش 700 صندوق از مجموع بيش از 46 هزار صندوق باقي مانده است.

مجموع اراي اخذ شده و سهم چهار كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تا كنون به شرح زير است:

 

مجموع آراء 38937011 راي با مشاركت 84 درصد

محمود احمدي‌نژاد 23988614 راي معادل 61.60 درصد

ميرحسين موسوي خامنه 12669341 راي معادل 32.53 درصد

محسن رضايي ميرقائد 633883 راي معادل 1.60 درصد

مهدي كروبي با 321729 راي معادل 0.82 درصد

آراي باطله 405555 راي معادل 1 درصد