در روستاي لالي از توابع خوزستان، زادگاه محسن رضايي از مجموع 900 راي دكتر احمدي نژاد 830 راي و ساير كانديداها 70 راي را كسب كردند. در شبستر(آذربايجان شرقي) زادگاه ميرحسين موسوي از مجموع 7 هزار راي ماخوذه، دكتر احمدي نژاد حدود 5 هزار راي و موسوي حدود 2 هزار راي كسب كردند. در اليگودرز(لرستان) زادگاه مهدي كروبي ديگر كانديداي انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد 39690 راي، كروبي 14512 راي و موسوي 9330 راي را كسب كردند.

در روستاي لالي از توابع خوزستان، زادگاه محسن رضايي از مجموع 900 راي دكتر احمدي نژاد 830 راي و ساير كانديداها 70 راي را كسب كردند. در شبستر(آذربايجان شرقي) زادگاه ميرحسين موسوي از مجموع 7 هزار راي ماخوذه، دكتر احمدي نژاد حدود 5 هزار راي و موسوي حدود 2 هزار راي كسب كردند. در اليگودرز(لرستان) زادگاه مهدي كروبي ديگر كانديداي انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد 39690 راي، كروبي 14512 راي و موسوي 9330 راي را كسب كردند.