شورای صنفی دانشگاه علامه که در دوره مدیریتی قبل بدلیل پیگیری اهداف سیاسی در دانشگاه و رویکرد قبیله ای در جریان دانشجویی تعطیل شده بود، پس از بازگشایی در دولت یازدهم نیز مورد انتقاد رئیس دانشگاه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا شورای صنفی دانشگاه علامه که در دوره مدیریتی قبل بدلیل پیگیری اهداف سیاسی در دانشگاه و رویکرد قبیله ای در جریان دانشجویی تعطیل شده بود، پس از بازگشایی در دولت یازدهم نیز مورد انتقاد رئیس دانشگاه قرار گرفت.
خاطرنشان می شود این شورا که غالبا توسط پادوهای سیاسی برخی جریانات خارج دانشگاه اداره می شود پس از اظهار سخنان سلیمی رئیس جدید داشگاه علامه مبنی بر عدم فعالیت سیاسی اعضای شورای صنفی و پیگیری مطالبات دانشجویان اقدام به انتشار شبنامه ای در فضای دانشکده ها می کند که جای بسی تامل دارد.
رویه افراطی اعضای شورای صنفی نشان می دهد که همان رویه گذشته، آرمان ایشان برای نقش افرینی در دانشگاه است و قطعا برخورد جدی مسئولان دانشگاه علامه را در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است شوراهای صنفی در دانشگاه ها با هدف پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان از مسئولین دانشگاه به وجود آمده اند که متاسفانه با نفوذ جریان سیاسی معلوم الحال در کشور از این رسالت خود دور شده است.
پیش از این نیز خبرها حاکی از عزل و نصب های گسترده در این دانشگاه بود به طوری که ریاست جدید دانشگاه پس از روی کار آمدن، تمام نیروهای قبلی را تعدیل کرده است.
متن شب‌نامه در زیر آمده است: