نصب سنگ بنای فتنه بعدی با گزارش گروه مطالعاتی حقوق بشر مبنی بر تشكیل نهاد مستقل شورای عالی انتخابات برای برگزاری انتخابات همانند فتنه 88 آغاز شد.

در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل "کمیته صیانت از آرا" توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد داده شد و بدین سان اولین بدعت در انتخابات گذاشته شد و گزارشهای این نهاد خودساخته به توهم برخی از نامزدها دامن زد. اکنون در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر این جریان و در قالب دیگر و از حنجره ای دیگر شنیده می شود.

به تازگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی قابل توجه و مشتری پرور اقدام به تهیه گزارش های راهبردی توسط یكی از معاونتهای مجمع کرده است.

در این گزارش راهبردی که در نیمه دوم سال جاری در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط گروه حقوق بشر!! معاونت مزبور تهیه شده، به راهكارهایی برای برگزاری انتخابات بهینه در جمهوری اسلامی ایران اشاراتی شده است.

این گروه با تحلیلهای غلط از اطلاعات درست، پیشنهادی را مبنی بر تشكیل نهاد مستقل شورای عالی انتخابات برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه كرده است. در این گزارش در توجیه تشكیل این نهاد از ضعف مقررات انتخابات در كشور؛ عدم توجه به ضرورت رقابتهای گروهی و حزبی و.... بعنوان دلایل اصلی ؛ برای این نهاد نام برده است .

این گزارش درحالی تهیه شده است که به نظر می رسد این معاونت مجمع و گروه حقوق بشر آن هیچ اشرافی به انتخابات سالهای گذشته و علی الخصوص سال 88 نداشته اند و مشارکت 40 میلیونی و حدود 80% درصدی واجدین شرایط در انتخابات را ندیده اند.
براساس این گزارش اطلاعات واصله حكایت از آن دارد تعدادی از عناصر جریان فتنه از گیرندگان گزارشهای فوق می باشند و این به منزله آتش تهیه ریختن نهادی است که باید مصلحت نظام را تشخیص دهد و نه تشخیص ....