دكتر احمدي نژاد در آخرين ديدار خود با برخي از نمايندگان سرشناس حامي وي در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است كه در صورت كسب راي اعتماد اكثر وزرا از سوي نمايندگان و عدم كسب راي اعتماد وزراي زن ديگر تمايلي به معرفي وزير زن ندارم.

 

شنيده هاي خبرنگار تعامل حاكي از آن است كه دكتر احمدي نژاد در آخرين ديدار خود با برخي از  نمايندگان سرشناس حامي وي در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است كه : در صورت كسب راي اعتماد اكثر وزرا  از سوي نمايندگان و عدم كسب راي اعتماد وزراي زن ديگر تمايلي به معرفي وزير زن ندارم .

اين در حالي است كه پيش از اين برخي از مراجع تقليد نسبت به وزارت زنان در كشورمان اظهار نظر و مخالفت خود را اعلام كرده بودند .

دكتر احمدي نژاد در راستاي عمل به توصيه هاي مراجع تقليد و همچنين كسب راي اعتماد وزير معرفي شده وعده داده است تا براي سه وزارتخانه بدون وزير، وزير مرد معرفي خواهد كرد . خبرنگار تعامل گزارش داد قرار است تا در روزهاي ابتدايي هفته آينده وزراي پيشنهادي رئيس جمهور براي سه وزارتخانه آموزش و پرورش ، رفاه و تامين اجتماعي و نيرو به مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد شد .