احمد توکلي، نماينده مجلس به دليل آنچه احتمال تغيير آرايش سياسي در انتخابات رياست جمهوري آينده خواند، از اظهار نظر درخصوص انصراف قاليباف و کانديداتوري محسن رضايي خودداري کرد.

 وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نامزدي منفرد احمدي نژاد از سوي طيف اصولگرا به يک قطبي شدن فضاي انتخاباتي جريان اصولگرا منجر مي شود، گفت: اکنون زود است که در اين باره اظهار نظر کنيم !

احمد توکلي، نماينده مجلس به دليل آنچه احتمال تغيير آرايش سياسي در انتخابات رياست جمهوري آينده خواند، از اظهار نظر درخصوص انصراف قاليباف و کانديداتوري محسن رضايي خودداري کرد.

 وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نامزدي منفرد احمدي نژاد از سوي طيف اصولگرا به يک قطبي شدن فضاي انتخاباتي جريان اصولگرا منجر مي شود، گفت: اکنون زود است که در اين باره اظهار نظر کنيم !