اخبار روزنامه هاي زنجيره اي و رسانه هاي اصلاح طلبان، اين بار هم درباره مسافرت محمدرضا شفيعي كدكني به آمريكا دروغ از آب دآرمد!

 

در چند روز اخير، هياهو و حاشيه سازي بسياري را براي تحريف واقعيت، درباره سفر اين شاعر ايجاد كردند، به گونه اي كه اين مسافرت را يك مهاجرت دائمي و اعتراض آميز جلوه دارند و برخي نيز درباره بركناري يا بازنشستگي اجباري اين مدرس از دانشگاه شايعه سازي نمودند.

 

اين در حالي است كه منابع خبري روز گذشته متن نامه اي به قلم شفيعي كدكني را منتشر كردند كه مشخص كرده، مسافرت كدكني يك ساله و براي گذراندن يك فرصت مطالعاتي در يكي از دانشگاه هاي آمريكاست، گفتني است، رسانه هاي اصلاح طلبان، در روزهاي پس از انتخابات، اخبار منفي فراواني را درباره هنرمندان و اهالي فرهنگ منتشر كردند كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها بي اساس و دروغ بوده است. بايد منتظر ماند و ديد هنرمند بعدي كه طعمه دروغ گويي اصلاح طلبان مي شود، كيست؟