یکی از اعمالی که فرق ضاله همواره برای جذب نیرو از آن استفاده می نمایند طرح دوستی می باشد به این گونه که وقتی در خصوص عقاید انحرافی خود صحبت می کنند مخاطب باید فکر کند که یک دوست دارد تجربیات شخصی خود را برای او بیان می کند.

به گزارش جوان آنلاین، یکی از مبلغین فرقه ضاله بهائیت با نام ( خ پ ) در سمنان ضمن نزدیکی خود به دختران دانشجو و معرفی خود به عنوان مربی خیاطی با طرح دوستی به تبلیغ فرقه ضاله بهائیت می پردازد.

نامبرده در ادامه ترویج عقاید ضاله خود اعلام میکند که امام زمان ظهور کرده است و توسط دولت قاجار تیر باران شده است و اکنون نواب آن که سرکردگان بهائیت می باشد متولی امور دینی مردم در جهان هستند.