آخرين اخباربدست آمده از ارتباط گيري كشورهاي بيگانه ستاد ميرحسين موسوي حكايت دارد.

به گزارش سايت انتخاب 10،برخي كشورهاي اروپايي و همچنين امريكا ارتباطات مستقيمي رابا ميرحسين موسوي برقراركرده و تعاملاتي ويژه اي را صورت داده اند.

گفته مي شود برخي بيانه ها و انجام برخي اغتشاشات با هماهنگي هاي