محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور با تأیید بازداشت سعید مرتضوی، گفت: از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تأمین اجتماعی است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تأمین اجتماعی است.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور با تأیید بازداشت سعید مرتضوی، گفت: از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تأمین اجتماعی است.

وی درباره بازداشت مرتضوی هم گفت: علت بازداشت وی را باید از مراجع قضایی پرسید.