سعيد حجاريان كه روزهاي گذشته اخباري مبني بر فوت او در زندان منتشر شده بود روز گذشته با همسر و برادرش ديدار كرد!

وي دراين ديدار در حالي كه نمي‌توانست صحبت كند بشدت اشك مي‌ريخت. يكي از نزديكان وي پس از اين ديدار گفت: من نمي‌دانم چرا چنين موجودي را آورده‌اند براي بازجويي، او اصلاً حالش خوب نيست. وي همچنين ضمن مقايسه حجاريان با شيخ احمد ياسين رهبر فقيد فلسطيني كه بر روي ويلچر توسط موساد به شهادت رسيد تلويحاً ايران را با رژيم اشغالگر قدس مقايسه كرد!