نماینده اصفهان گفت: اصولگرایی معیارها و شاخصه هایی دارد که مطابق آن باید عملکرد افراد مورد ارزیابی قرار گیرد و به صرف ادعا نمی توان فردی را اصولگرا نامید.

محمد علی اسفنانی،‌ نماینده فریدن و فریدون شهر با بیان این مطلب که انتخابات فرصتی مساوی برای همه گروه ها و کسانی است که درچارچوب ارزش های نظام و انقلاب فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: باید در فضایی آزاد، اجازه انتخاب اصلح از بین گزینه های متعدد به مردم داده شود تا از میان کاندیداهای مختلف، توانمند ترین فرد را برای تصدی کرسی ریاست جمهوری برگزینند.
وی با اشاره به شاخص ها و فاکتورهای تشخیص اصولگرایان واقعی، ‌بیان داشت: اصولگرایی معیارها و شاخصه هایی دارد که مطابق آن باید افراد مورد بررسی قرار گیرند، لذا به صرف ادعا نمی توان فردی را اصولگرا نامید.
عضو کمیسیون حقئوقی و قضایی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر دموکراسی سالم اسلامی، ‌افزود: د رچنین جامعه جریانات و گروه های سیاسی خود را به مردم عرضه می کنند و در نهایت به صلاحدید و انتخاب آنان، مناسب ترین فرد برای کرسی ریاست جمهوری یا سایر مسندها برگزیده می شود.
وی در ادامه با بیان این مطلب که تبعیت و ولایت پذیری از جمله ویژگی های اساسی اصولگرایی به شمار می آید، گفت: اصولگرایی صرف ادعا در گفتار و بیان نیست.
اسفنانی با تأکید بر اینکه اصولگرایی با اشاره به اینکه نباید گروه هایی که به دنبال قبض پست ها و مدیریت های کشور از سوی طیف و گروه خاص خود هستند، اصولگرا نامید، ‌تصریح کرد: چه بسیار افراد و اشخاصی که خود را اصولگرا می نامند،‌ اما از اصولگرایی بویی نبرده اند.
وی با تأکید بر اینکه هر گروه و جریانی که به سمت افراط و تمامیت خواهی پیش رود، چه اصولگرا باشد و چه اصلاح طلب، ‌از سوی مردم حذف خواهد شد، ‌گفت: اگر گروهی در رأس قوه مجریه قرار گیرد و اقدام به حذف سایر گروه ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب کند، در حقیقت دست به اتلاف منابع و داشته های یک ملت زده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه گفت وگوی خود با شبکه ایران با بیان این مطلب که استفاده نکردن از پتاسیل ها و ظرفیت های فکری و توانمندی های افراد،‌ آسیب های جدی به کشور وارد خواهد کرد، ‌خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بارها تأکید داشته اند هر گروهی که در رأس قرار می گیرد، باید از همه منابع انسانی توانمند بهره بگیرد،‌تا شاهد گردش نخبگان در کشور باشیم.
وی با بیان این مطلب که افراطیون اصولگرا از سوی مردم حذف خواهند شد، ‌افزود: مشی و راه واقعی اصولگرایی است، هرگز تمامیت خواهی بر نمی تابد.