عدادی از شرکت‌کنندگان در مجلس سخنرانی آیت‌الله امجد نسبت به بهره‌برداری سیاسی محمد هاشمی رفسنجانی از این جلسه دینی اعتراض کردند.

شب گذشته (یکشنبه) محمد هاشمی در مجلس وعظ آیت‌الله امجد واقع در خیابان نجات الهی تهران حاضر شد و برای دقایقی نیز به بیان مطالبی در این جمع پرداخت.

با این حال، زمانی که وی خارج از موضوع جلسه به مسائلی مانند توقیف روزنامه کارگزاران و بهره‌برداری سیاسی از این جلسه اقدام کرد، برخی از جوانان حاضر در مجلس، به وی اعتراض کردند و گفتند ما برای شنیدن این حرف‌ها اینجا نیامده‌ایم.
تعدادی از همراهان هاشمی قصد ساکت کردن معترضان را داشتند که آیت‌الله امجد با تأیید این اعتراض، یادآور شد که حق با این جوانان است.