روزنامه كيهان :در قالب پيام يك خواننده، به پخش همزمان دادگاه گاليله با دادگاه فعالان سياسي اصلاح طلب اعتراض كرد.

متن پیام اين خواننده كيهان به اين شرح است: من فكر مي‌كنم اگر آقاي ضرغامي هم مساله دار نباشد، برخي مديران شبكه‌ها حتما مساله‌دار هستند، چون شبي كه دادگاه اعترافات اغتشاشگران را پخش مي‌كرد، همزمان يكي از شبكه‌ها فيلم دادگاه گاليله را پخش مي‌كرد تا اين‌گونه القا كند، همانطور كه اعترافات گاليله تحت فشار بود، اعترافات رهبران اغتشاشات هم تحت فشار صورت گرفته است، ولي آقايان بدانند كه مردم اين چيزها را مي‌فهمند و در زمان خودش با اينگونه مديران صدا و سيما هم برخورد خواهند كرد. يك هموطن.