محمد جواد حق شناس، میرحسین موسوی را تنها "نمادی" برای جنبشی که ایجاد کرده است دانست؛ نه "رهبر" آن.

 

محمد جواد حق شناس سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: میر حسین موسوی نماد جریان هوادار خود است اما این جریان در حال حاضر رهبر و لیدر مشخصی ندارد و بخشی از آن فاقد رهبری منسجم، کنترل شده و منضبط می‌دانم.

 

اظهارات عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در حالی است که پیش از این بسیاری از سیاسیون و رسانه‌ها به خارج شدن رهبری جریان سبز از دست میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرده بودند.

 

این موضوع هنگامی نمود پیدا کرد که میرحسین موسوی در یکی از بیانیه‌های خود طرفدارانش را از انجام تجمعات در دانشگاه‌ها منع کرده بود، اما تعدادی از دانشجویان در روز پس از صدور بیانیه موسوی در برخی از دانشگاه‌ها با نماد سبزرنگ دست به تجمع و اغتشاش زدند.

 

این تجمعات که اتفاقاً با تبلیغات گسترده رسانه‌های اپوزیسیون برگزار شده بود مشخص کرد که رهبری جریان سبز از اختیار موسوی خارج شده است.

 

از سویی دیگر نیز این موضوع روشن شد که افراطیون سبز، موسوی را تا زمانی به عنوان رهبر قبول دارند که با سکوت خود فضا را برای فعالیت‌های آنها مساعد کند و یا با صدور بیانیه و اتخاذ مواضع عجیب راه را برای آن‌ها هموار سازد.

 

اما در حالی که این روزها برخی از ناظران سیاسی معتقد هستند که کروبی خود را فدای جنبش سبز کرده و نقش سپر را برای این جریان بازی می‌کند، عضو برجسته حزب اعتماد ملی این موضوع را رد کرد و گفت: کروبی خود را هزینه جریان طرفدار موسوی نکرده است.

 

حق شناس با بیان اینکه کروبی آن چه را که مناسب دیده انجام داده است گفت که شخص میرحسین موسوی تاثیری در رفتارهای کروبی نداشته است.