پس از برخورد منطقي دستگاه امنيتي و انتظامي كشور با آشوبگران و اغتشاش‌طلبان، سران اين جريان در اقداماتي انفعالي قصد زنده نگه داشتن جريان آشوب و اغتشاش را دارند.

 بنابراين گزارش براساس آخرين تصميم جلسه دو شب پيش برخي سرشبكه‌هاي آشوب، قرار بر اين شده است كه دنباله اغتشاشات با مواردي همچون ديوارنويسي و ... ادامه يابد.