عکس از راست: علی خاتمی، غلامعلی خوشرو (سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد)، هادی خانیکی، نامشخص در عکس، محمد خاتمی، محمدصادق خرازی، محمدرضا خاتمی، محمد صدر.

"Our President, analytical news site"