شنیده ها حاکی است كه تصميم دانشگاه آريزونا مبنى بر خوددارى از اعطاى مدرك دكتراى افتخارى به باراك اوباما رئيس جمهور امريكا باعث بروز انتقادات گسترده اى از اين دانشگاه شده است به نحوى كه مسئولان آريزونا با اعلام يك راهكار جديد كوشيده اند تا حدودى از حجم انتقادات بكاهند. به گزارش آسوشيتدپرس، اوباما ماه آينده در جشن فارغ التحصيلى دانشجويان سخنرانى خواهد كرد و اين در حالى است كه دانشگاه آريزونا رئيس جمهور امريكا را واجد شرايط دريافت مدرك دكتراى افتخارى نمى داند. به گفته مسئولان آريزونا، اوباما فاقد فعاليت هاى علمى كافى براى دريافت اين مدرك است و مقامات اين دانشگاه قصد دارند به نحوى ديگر از فعاليت هاى رئيس جمهور امريكا قدردانى كنند.
شنیده ها حاکی است كه تصميم دانشگاه آريزونا مبنى بر خوددارى از اعطاى مدرك دكتراى افتخارى به باراك اوباما رئيس جمهور امريكا باعث بروز انتقادات گسترده اى از اين دانشگاه شده است به نحوى كه مسئولان آريزونا با اعلام يك راهكار جديد كوشيده اند تا حدودى از حجم انتقادات بكاهند. به گزارش آسوشيتدپرس، اوباما ماه آينده در جشن فارغ التحصيلى دانشجويان سخنرانى خواهد كرد و اين در حالى است كه دانشگاه آريزونا رئيس جمهور امريكا را واجد شرايط دريافت مدرك دكتراى افتخارى نمى داند. به گفته مسئولان آريزونا، اوباما فاقد فعاليت هاى علمى كافى براى دريافت اين مدرك است و مقامات اين دانشگاه قصد دارند به نحوى ديگر از فعاليت هاى رئيس جمهور امريكا قدردانى كنند.