گروهي از سران مشاركت، ملي‌گراها و سازمان مجاهدين كه در اغتشاشات اخير نقشي فعال داشته اند بازداشت شده‌اند.

 

به گزارش خبرنگار سياسي فارس ، در پي بروز اغتشاشات اخير، نيروي انتظامي در رديابي كانون‌هاي بحران آفريني و ايجاد اغتشاش چندين خانه تيمي را كشف و متلاشي كرده است. از اين خانه‌هاي تيمي مقاديري سلاح سرد و تجهيزات فني شنود كشف شده است.

برپايه اين گزارش،‌ در جريان فروپاشي كانون‌هاي بحران آفريني تعدادي از سران مشاركت ، ملي گرا و سازمان‌ مجاهدين نيز بازداشت شده‌اند كه تحقيقات از آنان ادامه دارد.

براساس اعترافات اوليه عوامل اغتشاشات اخير، اين گروه از مشاركتي ها ،‌ملي‌گرايان و سازمان مجاهدين با تشكيل خانه‌هاي تيمي به هدايت اراذل و اوباش و ايجاد اغتشاش مي‌پرداختند.

تعدادي از بازداشت شدگان آزاد شده‌اند و برخي نيز همچنان در بازداشت به سر‌مي‌برند.

همچنين شبكه‌اي از اغتشاشگران به صورت هرمي و گروه‌هاي 7 نفره اداره مي‌شوند كه اعضاي اين گروه‌ها يكديگر را نمي‌شناسند و به سرشبكه‌هاي مخفي مرتبط هستند.