طبق روال مرسوم در بودجه نویسی کشور، دولت هر سال مبلغی را به عنوان کمک بلاعوض به موسسات، نهادها و پژوهشگاه هایی که عمدتا غیرانتفاعی هستند، در نظر می گیرد.

کمک های امسال دولت به این قبیل موسسات و نهادها که شمارشان به 157 مورد می رسد، مطابق مصوبه مجلس بالغ بر 750 میلیارد تومان پیش بینی شده است. با این وجود شرایط اقتصادی ویژه ای که در نتیجه تحریم ها بوجود آمده، اتخاذ برخی سیاست های جدید را الزامی کرده است.

این روزها، به خصوص پس از توصیه های رهبر معظم انقلاب، دولت سخت در تکاپوست تا مدیریت اقتصاد کشور را به سمت و سوی اقتصاد مقاومتی سوق دهد.

کارشناسان مسائل اقتصادی تکیه به منابع درونزای اقتصادی همچون مالیات و صرفه جویی همه جانبه را از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی بر می شمرند. طی روزهای گذشته نیز جمعی از اقتصاددانان به دولت توصیه کرده اند برای کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت، معافیت مالیاتی نهادها و بنیاد ها را لغو تا درآمد مالیاتی اش افزایش یابد.

اکنون دولت تصمیم گرفته است در راستای صرفه جویی اقتصادی و از طریق تعامل با این موسسات و نهادها در کمک بلاعوض خود به این موسسات که امسال رقمی بالغ بر 750 میلیارد تومان خواهد بود بازنگری کند.

در ادامه سهم این 157 موسسه، نهاد و ... از بودجه 750 میلیارد تومانی آمده است: