در حالی که مهندس اسفندیار رحیم مشایی پس از پایان دولت دهم به طور کلی از سیاست فاصله گرفته و در حوزه های مطالعات فرهنگی متمرکز شده است، روزنامه اینترنتی فاقد مجوز قانونی و با نام جعلی "هما" که دیروز منتشر شد، موجب شد تا دستمایه بازگرداندن مهندس مشایی به صفحه یک روزنامه آرمان چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ فراهم شود، آن هم در روزی که اعلام شد رفسنجانی هم بازگشته است!

دوشنبه شب گذشته مجتمع رسانه ای هما ، منحل و اعلام شد استفاده از عنوان هما در عناوینی همچون سخنگو، رئیس، سرپرست، مدیرمسئول روزنامه اینترنتی، مسئول کارگروه و نظایر آن غیرمجاز است. با این حال رئیس خودخوانده این تشکل منحل شده، همچنان به مصادره عناوین جعلی اصرار دارد و برای نیل به این امر دست به دامن رسانه های بنفش مانند ایلنا شده است!