این سایت با استناد اظهارات نوری زاده ضمن رد خبر دیدار فرزندان میرحسین موسوی با وی که در سایت رسمی موسوی منتشر شده ، اخبار سایت کلمه را فاقد اعتبار خواند.

پایگاه اطلاع رسانی رسمی میرحسین موسوی (سایت كلمه) امروز نامه ای منتشر كرد كه در آن فرزندان موسوی ضمن اعلام خبر دیدار خود با پدر و مادرشان در خانه خیابان پاستور ، از رفتار ماموران امنیتی در جریان این دیدار انتقاد كردند.

فرزندان موسوی در این نامه همجنین به نقل از پدر خود مدعی شدند كه برخی اسناد دوران نخست وزیری و نیز وسایل شخصی وی و زهرا رهنورد در جریان بازرسی روز 25 بهمن توسط ماموران امنیتی ضبط شده است. در این نامه ، فرزندان موسوی همچنین با انتقاد از رفتار ماموران امنیتی حاضر در خانه ، ادعا شده است كه از آن ها خواسته شده تا درباره این دیدار خبری منتشر نكنند.

بنا بر این گزارش پس از انتشار نامه فرزندان موسوی در سایت كلمه ، سایت بالاترین كه به عنوان ترمینال خبری گروه های ضدانقلاب و حامی فتنه خارج كشور عمل می كند در چند لینك داغ خود با استناد به اظهارات علیرضا نوری زاده در شبكه صدای آمریكا(VOA) نامه فرزندان موسوی منتشره در سایت كلمه را بی اعتبار خواندند.

علیرضا نوری زاده دو روز پیش طی اظهاراتی در VOA اعلام كرد كه سایت رسمی موسوی(كلمه) را عناصر نفوذی جمهوری اسلامی اداره می كنند و اخبار منتشره در آن ساختگی و دروغ است.