سعید پورعزیزی به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی ریاست جمهوری از سوی نهاوندیان منصوب شد.

صبح شنبه ، سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار از سوی نهاوندیان رییس دفتر روحانی به عنوان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

بنابر این گزارش وی دیروز وارد دفتر این معاونت شد.

گفتنی است وی در روند تغییرات تیم رسانه ای رئیس جمهور جایگزین محمد شیخان شده است.