وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخی کالاهای اساسی همچون گندم و نهاده های دامی به مانند گذشته ارز مرجع دریافت می کنند.

ˈ مهدی غضنفریˈ با بیان این که ارزی که در زمان حاضر پایه مبادلات تجاری و محاسبات قرار می گیرد، مبادله ای است ، افزود: اما به دلیل کنترل برخی قیمت ها از جمله گوشت قرمز و مرغ ، ارز مرجع به نهادهای تولیدی تخصیص می یابد.

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که کالاهای دریافت کننده ارز مرجع محدود شده و تحت نظارت دولت به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.