حجت الاسلام والمسلمين مرتضى آقاتهرانى، يكى از نمايندگان شركت كننده در اجلاس بين المجالس گفته: نمايندگان مجلس ايران هنگام سخنرانى نماينده رژيم صهيونيستى جلسه را ترك كردند كه اين اقدام ارزنده و ابتكار عمل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى باعث شد كه نماينده رژيم صهيونيستى تعادل روحى خود را از دست بدهد. به گفته وى، اين اقدام نمايندگان باعث شد كه نماينده رژيم صهيونيستى به جاى ادامه سخنرانى خود، به مردم مظلوم غزه و جمهورى اسلامى ايران ناسزا بگويد.

آقاتهرانى خاطرنشان كرد : نمايندگان رژيم صهيونيستى وقتى با اين درايت نمايندگان ايران متحمل فشار روحى سنگينى شدند، به ناچار و به نشانه اعتراض به اين تصميم شجاعانه و هوشمندانه نمايندگان ايران، اجلاس را ترك كردند.