با یک نگاه ساده به این روایت گویا می توان بسیاری از شانتاژهای رسانه ای و ادعاهای دولتمردان گذشته را ارزیابی کرد.

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود با اعلام نرخ بیکاری در سال 91، جدولی مقایسه ای از نرخ بیکاری در 16 سال گذشته یعنی دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد منتشر کرد که با یک نگاه ساده به این روایت گویا می توان بسیاری از شانتاژهای رسانه ای و ادعاهای دولتمردان گذشته را ارزیابی کرد.

همین یک نگاه ساده کافی است: