ما جمعی از بسیجیان وحامیان دولت اسلامی در استان لرستان، بعنوان فرزندان معنوی امام روح الله؛ هیچ گاه آرمانهای امام را از یاد نخواهیم برد و حمایت خود را از پرچمدار عدالت ومجاهد خستگی ناپذیر مقابله با ظلم وتبعیض؛ دکتر احمدی نژاد اعلام می نماییم.

وقایع 15 بهمن ماه موجب شده است تا بسیاری از فعالین سیاسی اجتماعی طی بیانیه های مختلف ضمن حمایت از رییس جمهور مراتب نارضایتی خود از عملکرد مجلس اعلام کنند.

متن کامل بیانیه جمعی از بسیجیان وحامیان دولت اسلامی در استان لرستان در ذیل آورده شده است.

بسم رب الشهداء والصدیقین
پیامبر اکرم«ص»:مردمی از شرق قیام می کنند وزمینه های ظهور مهدی«عج» را فراهم می آورند.
انقلاب اسلامی ایران که ثمره حرکت پربارومحاهدت های بزرگمردان تاریخ است،بارهبری موساوار امام راحل عظیم الشأن؛ مشعل های فروزان رسالت محمدی«ص» را دردوران معاصر برافروخت تا درپناه آن؛ هیچ بهانه ای برای گریز از حکومت الله باقی نماند.
در نهضت اسلامی؛ کلید واژه های استقلال وعدالت را می توان بعنوان شاه کلید مطالبات مردمی عنوان داشت که جهت دستیابی به آن ها؛این مردم ولایت مدار ، انقلاب اسلامی را درزمانه ای که قوم عادوثمود وفراعنه عالم واشرافیت ونژاد پرستی داعیه داران حکومت جهانی بودند؛رقم زدند تا بدین طریق طیب از خبیث وصالح از طالع تمیز یابد.
در دولت عدالت محور نهم ودهم؛ موج جدیدی از عدالتخواهی وآرمانگراییِ توأمان با انگیزه پیشرفت ،جهت اجرای آرمانهای امام وانقلاب وجامه عمل پوشاندن به مطالبات رهبری شکل گرفت واین جریان «عدالت اجتماعی» را به عنوان پارادایم وتفکر مدیریتی خود، دررأس امور قرار داد.
دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد که به فرموده امام خامنه ای«بعد از گذشت بیست وشش،هفت سال ،دولتی سرکار آمدکه شعارهای رئیس جمهورش،همان شعارهای امام است»از ابتدای شکل گیری اش،دفاع از آرمانهای امام وانقلاب وتبعیت از فرامین رهبری عزیز را سرلوحه کارهای خود قرار داده است ودر این مسیربه ایثارگری وجانبازی می پردازد تا در برابر سرمگوهایی که وجود وجود دارد؛ خون دل خورده وسکوت وحدت بخش را پیشه خود سازد.
اما در این میان؛ مع الأسف برخی ها بدون توجه به شرایط موجود؛ آنچه مطبوع طبعشان می افتد را از سخنان رهبری در لوح واندیشه دل ثبت می سازند تا فرزند ملت را تحت شدید ترین فشارها وتحمیل ها قرار داده ووی را از مسیر عدالتخواهی وآرمانگرایی منحرف سازند؛ گروههایی که «رنگین کمان می پوشند ودر بوستانهای عافیت شکر می خورند وشکر شکنی می کنند»
آنچه که متاسفانه در فضای سیاسی جامعه رقم می خورد؛ اذهان را از این نکته غافل ساخته که لازم است صحیفه امام راحل«ره»؛را در دست داشته باشیم ووصیت نامه اش معیار راهمان باشد و در شب های پر حادثه باید بدهیم مشق عشق را رهبرمان برایمان بنگارد تا گمراه نشویم؛ چراکه انقلاب پیشانی مُهر گرفته نمی خواهد، بلکه دل مِهر گرفته می خواهد ، دلی که به مهر ولایت وولایت پذیری عجین گردیده وبا جان ودل پای در عرصه خدمتگزاری نهد .
برکسی پوشیده نیست که هم اکنون شعار امام که فرمودند«جنگ ما جنگ فقر وغنا بود» و«تا فقر وظلم هست مبارزه هست وتا مبارزه هست ما هستیم»؛ درعمل رئیس جمهور مکتبی مان متبلوراست، چراکه وی پرچمدار عدالت ومبارزه با تبعیض وظلم در این عصر می باشد وفریاد رسا وبلند شهیدان را که باخون نوشته شده است را به داد وبی دادهای قلابیِ سه گانه زر وزور وتزویر نفروخته ونخواهد فروخت ودر برابر کسانی که ناموسشان جیبشان است وعدالت جایی در قاموس کاریشان ندارد لحظه ای مسامحه نخواهد کرد واین مسیر را تا برافراشتن پرچم عزت اسلام در انتهای افق ادامه خواهد داد.
ما جمعی از بسیجیان وحامیان دولت اسلامی در استان لرستان، بعنوان فرزندان معنوی امام روح الله؛ هیچ گاه آرمانهای امام را از یاد نخواهیم برد و حمایت خود را از پرچمدار عدالت ومجاهد خستگی ناپذیر مقابله با ظلم وتبعیض؛ دکتر احمدی نژاد اعلام می نماییم وبه همگان اعلام می داریم که فرزندان معنوی امام روح الله همواره آماده جانبازی در مسیر حق وعدالت طلبی هستند وبرای هر ناکث وناکسی که در مقابله با خط اسلام اصیل وعدالت خواهی قدعلم نماید؛ آبرویی باقی نخواهد گذاشت.
والسلام علی من اتبع الهدی


جمعی از بسیجیان وحامیان دولت اسلامی در استان لرستان