مجله کیهان بچه ها، سایت تابناک و روزنامه زنجیره ای اعتماد را سرکار گذاشت!
در پی چاپ تصویر دیدار نوروزی رئیس جمهور از مرکز حمایتی شهید ذوالفقاری در مجله کیهان بچه ها که احمدی نژاد را در حال نوازش یکی از کودکان تحت پوشش این مرکز نشان می دهد، سایت تابناک (بازتاب سابق) مطلبی تحت عنوان تبلیغ کیهان بچه ها برای احمدی نژاد چاپ کرد و مدعی شد: شریعتمداری این بار با کیهان بچه ها برای احمدی نژاد تبلیغ می کند.

تابناک که به خاطر برخی امتیاز خواهی های محقق نشده از دولت اصولگرا ناراضی است، به نقل از سایت های خارجی! مدعی شد: احمدی نژاد به غیر از سفرهای استانی با حضور در مجامعی همچون خوابگاه های دانشجویی و مراکز کودکان بی سرپرست دست به کار تبلیغاتی می زند. موسسه کیهان نیز به غیر از روزنامه اصلی، از مجله کودکان و نوجوانان خود در این راه بهره برده است.


به دنبال مچ گیری! تابناک از کیهان، روزنامه زنجیره ای اعتماد هم که تا پیش از این کپی مطالب بی بی سی را بدون ذکر منبع عینا به نام تولید خود منتشر می کرد، اقدام به بازتاب دادن تحلیل «تابناک» در ستون خبرهای ویژه کرد.


هر چند که شاید روشنگری های متعدد کیهان از برخی مواضع انحرافی و همچنین امتیازخواهی های جریان بازتاب و تابناک، توجیه کافی برای حمله این طیف علیه کیهان به نظر آید اما باید به این عناصر ذوق زده توجه داد که مجله کیهان بچه ها برای کودکان و نوجوانان 4 تا 12 ساله منتشر می شود و هر انسان معمولی با بهره هوشی متوسط می داند کودکان و نوجوانان در این مقطع سنی دارای حق رای نیستند که چاپ عکس دیدار احمدی نژاد از کودکان بی سرپرست، اقدامی تبلیغاتی و انتخاباتی در جهت جلب آراء آنان محسوب شود! و بعید هم هست پدران و مادران برای دادن رای نظر کودکان خود را ملاک قرار دهند.

البته کج سلیقگی هایی از جنس رفتار اخیر تابناک و اعتماد، چیزی از ارزش خوش ذوقی کیهان بچه ها و ترویج اقدام انسان دوستانه و ارزشی رئیس جمهور کم نمی کند ضمن این که حمایت روزنامه کیهان به خاطر مواضع عدالت خواهانه و اصولگرایانه رئیس جمهور است و هر نامزد دیگری که مشی اصولگرایانه و عدالت خواهانه را با دافعه و جاذبه هایش پیشه کند همان قدر مورد حمایت کیهان خواهد بود که احمدی نژاد.
مجله کیهان بچه ها، سایت تابناک و روزنامه زنجیره ای اعتماد را سرکار گذاشت!
در پی چاپ تصویر دیدار نوروزی رئیس جمهور از مرکز حمایتی شهید ذوالفقاری در مجله کیهان بچه ها که احمدی نژاد را در حال نوازش یکی از کودکان تحت پوشش این مرکز نشان می دهد، سایت تابناک (بازتاب سابق) مطلبی تحت عنوان تبلیغ کیهان بچه ها برای احمدی نژاد چاپ کرد و مدعی شد: شریعتمداری این بار با کیهان بچه ها برای احمدی نژاد تبلیغ می کند.

تابناک که به خاطر برخی امتیاز خواهی های محقق نشده از دولت اصولگرا ناراضی است، به نقل از سایت های خارجی! مدعی شد: احمدی نژاد به غیر از سفرهای استانی با حضور در مجامعی همچون خوابگاه های دانشجویی و مراکز کودکان بی سرپرست دست به کار تبلیغاتی می زند. موسسه کیهان نیز به غیر از روزنامه اصلی، از مجله کودکان و نوجوانان خود در این راه بهره برده است.


به دنبال مچ گیری! تابناک از کیهان، روزنامه زنجیره ای اعتماد هم که تا پیش از این کپی مطالب بی بی سی را بدون ذکر منبع عینا به نام تولید خود منتشر می کرد، اقدام به بازتاب دادن تحلیل «تابناک» در ستون خبرهای ویژه کرد.


هر چند که شاید روشنگری های متعدد کیهان از برخی مواضع انحرافی و همچنین امتیازخواهی های جریان بازتاب و تابناک، توجیه کافی برای حمله این طیف علیه کیهان به نظر آید اما باید به این عناصر ذوق زده توجه داد که مجله کیهان بچه ها برای کودکان و نوجوانان 4 تا 12 ساله منتشر می شود و هر انسان معمولی با بهره هوشی متوسط می داند کودکان و نوجوانان در این مقطع سنی دارای حق رای نیستند که چاپ عکس دیدار احمدی نژاد از کودکان بی سرپرست، اقدامی تبلیغاتی و انتخاباتی در جهت جلب آراء آنان محسوب شود! و بعید هم هست پدران و مادران برای دادن رای نظر کودکان خود را ملاک قرار دهند.

البته کج سلیقگی هایی از جنس رفتار اخیر تابناک و اعتماد، چیزی از ارزش خوش ذوقی کیهان بچه ها و ترویج اقدام انسان دوستانه و ارزشی رئیس جمهور کم نمی کند ضمن این که حمایت روزنامه کیهان به خاطر مواضع عدالت خواهانه و اصولگرایانه رئیس جمهور است و هر نامزد دیگری که مشی اصولگرایانه و عدالت خواهانه را با دافعه و جاذبه هایش پیشه کند همان قدر مورد حمایت کیهان خواهد بود که احمدی نژاد.