صاحبنظران سیاسی در مورد هاشمی می گویند: ما شخصیت‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی را بامعیار ولایت می‌سنجیم و عملكردشان را با این معیار مورد بررسی قرارمی‌دهیم كه مثبت است یا منفی.

علی رضائی| اكبر هاشمی رفسنجانی اخیراً در دیدار اعضایشورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان در بخشی از سخنان خودگفته است:«در خصوص مسائل كشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم درنماز جمعه تهران اعلام كردم و اكنون نیز به آن معتقدم
 
این پافشاری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مواضع سابقش در بحث فتنه در حالی است كه ویبارها تأكید كرده كه در كلیات و مسائل اساسی با رهبر انقلاب هم عقیده است. بنابراین باید درباره ولایت‌پذیری وی و اصرار دوباره ایشان بر مواضع سابقاین سؤال را پرسید كه چطور با وجود سخنان صریح و مكرر و موكد رهبری دررابطه با فتنه اخیر، اما رئیس مجلس خبرگان همچنان در حیطه این مسئله مهم واساسی، بر مواضعی دیگر اصرار می‌ورزد؟ علل این تناقض رفتاری از سوی هاشمیرفسنجانی سؤالی است كه خبرنگار روزنامه جوان با صاحبنظران سیاسی در میانگذاشته و پاسخ آنان را جویا شده است.

  
هاشمی را با معیار ولایت می‌سنجیم
حجت‌الاسلام احمد سالك، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در این باره معتقد است: در نظاممقدس جمهوری اسلامی برای آنكه جامعه در مسیر خطا قرار نگیرد، معیارهایی راقرار داده‌اند و دستور داده شده است تا اشخاص با آن معیارها خود را موردسنجش قرار دهند.
وی با بیان اینكه یكی از مهم‌ترین معیارها آیات قرآناست، گفت: قرآن به همه دستور می‌دهد كه صادق باشید، بنابراین ما افراد رابا صدق آنان می‌سنجیم. از سوی دیگر ولایت كه زمانی ائمه اطهار مظهر آنبودند و اكنون رهبر انقلاب اسلامی مصداق آن است، معیار دیگری است كه اشخاصدر سنجش خود باید حدود انطباق خود با ولی فقیه را در نظر گیرند. با اینحساب همه افراد باید بدانند كه اگر در حركات و رفتارهای خود از ولایت جلوتریا عقب‌تر بیفتند، مسیر را غلط پیموده‌اند.
سالك خاطرنشان كرد: ماشخصیت‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی را با معیار ولایت می‌سنجیم و عملكردشانرا با این معیار مورد بررسی قرار می‌دهیم كه مثبت است یا منفی. مردم نیزاینگونه عمل می‌كنند و به بیراهه نمی‌روند و در نهایت تصمیم می‌گیرند كه بهشخصی تذكر داده شود یا كنار گذاشته شود.

  
آیا در زمان امام هم اینگونه بودند؟
حمیدرضاترقی معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی هم به جوان گفت: به نظرمی‌رسد آقای هاشمی مواضع صریح رهبری درباره فتنه 88 را در حد حكم تلقینكرده‌ و با وجود آنكه رهبری سكوت خواص را رفتار غیرمنطقی و خلاف شرعدانسته‌اند و موضعگیری صریح افراد در برابر فتنه را لازمه روحیه انقلابیافراد تلقی كرده‌اند اما آقای هاشمی گرفتار یك برداشت غلط در بحث تبعیت ازولایت فقیه شده‌اند.
وی تصریح كرد: آقای هاشمی با آنكه ادعا می‌كند دركلیات با رهبری همخوانی دارد و تنها در جزئیات و مسائل سلیقه‌ای كمی اختلافنظر دارد اما با وجود تأكیدات رهبر انقلاب در بحث فتنه اخیر باز هم ایشانمی‌گوید كه مواضعش همان است كه در نمازجمعه 26 تیر ماه ابراز كرده است. ترقی خاطرنشان كرد: باقی ماندن هاشمی بر همان عقاید سابق این تلقی را بهوجود می‌آورد كه ایشان در پیروی از ولایت و تشخیص مصلحت دچار تردیدشده‌اند.
وی با بیان اینكه چنین رفتارهایی از سوی هاشمی موجب سلب اعتمادمردم و اعضای مجلس خبرگان از وی خواهد شد، تصریح كرد: آیا مواضع صریح وارشادهای رهبر انقلاب در بحث فتنه در حد حكم نبوده است و آیا آقای هاشمیبرای موضعگیری در برابر فتنه‌گران منتظر صدور یك حكم مشخص از سوی رهبریهستند؟ آیا این افراد در زمان امام راحل نیز اینگونه رفتار می‌كردند و باوجود مواضع صریح امام(ره) در برابر منافقین بازهم تا زمان صدور یك حكم رسمیو مشخص از سوی امام، در تردید و سكوت یا در مواضع دوپهلو می‌ماندند؟

   عده‌ای به دایره فتنه هل داده شده‌اند
مجتبیشاكری عضو شورای مركزی جمعیت ایثارگران نیز در این رابطه به جوان گفت: باتوجه به دیدگاه‌هایی كه خود سران فتنه تاكنون داشته‌اند و اظهاراتی كه ازبیرون كشور در حمایت از فتنه‌گران عنوان شده، موضوع خیلی روشن است و مردمقضاوت خود را در 9‌دی انجام دادند.
وی تصریح كرد: قطعاً كسانی كه هلداده شده‌اند در این قضایا، به نفع خودشان است كه با مردم همراه شوند؛وگرنه خاصیت انقلاب این است كه چنین افرادی از جمله آنانكه در برابر فتنهسكوت تردید‌آمیز كرده یا گاه بر موازین غلط گذشته خود اصرار ورزیده‌اند راغربال كرده و حاشیه‌نشین می‌كند.