این نامه به صورت سرگشاده منتشر شده و بسیاری دیگر از رسانه ها نیز اقدام به نشر آن کرده بودند.

محمد رضا تقوی فرد، روزنامه نگار و مدیرمسئول روزنامه خورشید، روز شنبه برای ادای توضیح درباره انتشار یک نامه سرگشاده در روزنامه اش، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.
افشین یوسفی، وکیل تقوی فرد ضمن اعلام این خبر گفت: روزنامه تحت مدیریت موکل بنده، روز شنبه 28 اردیبهشت ماه امسال مطلبی تحت عنوان "درخواست مدیران سایت های فیلتر شده حامی دولت از رییس جمهور" چاپ کرده است. البته این نامه به صورت سرگشاده منتشر شده و بسیاری دیگر از رسانه ها نیز اقدام به نشر آن کرده بودند.
وی افزود: در احضاریه ای که به ما رسیده است، موکل بنده باید روز شنبه اول تیرماه در شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده و به پرسش های بازرس محترم پرونده در این باره پاسخ دهد.
وکیل تقوی فرد همچنین گفت: موکل بنده روز یکشنبه دوم تیرماه نیز باید در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران حاضر شود تا درباره مطالبی که در نقد پرونده مرگ ستار بهشی وبلاگ نویس نوشته است، پاسخ دهد. به گفته یوسفی، دادگاه روز یکشنبه به قضاوت قاضی مدیرخراسانی و به صورت علنی ساعت 10 صبح برگزار می شود. جلسه قبلی دادگاه منتقد مرگ ستار بهشتی، 18 فروردین امسال، به علت عدم حضور نماینده دادستان برگزار نشده بود.