يك مقام قضائي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با تكذيب دوباره شايعه انتقال سعيد حجاريان از زندان به بيمارستان تاكيد‌كرد: وضعيت جسماني حجاريان خوب است و مراحل تحقيق از وي در زمينه اغتشاشات اخير ادامه دارد.

وي شايعه‌پردازي‌هاي اخير را تلاشي براي انحراف اذهان عمومي از بررسي پرونده چگونگي شكل‌گيري اغتشاشات اخير دانست و افزود: گروه‌ ويژ‌ه‌اي شايعه‌پردازي درباره برخي از افراد بازداشت‌شده را براي فشار بر دستگاه‌قضائي در راستاي توقف سير تحقيقات و جلوگيري از كشف حقايق اين پرونده را به عنوان يك پروژه دنبال مي‌كند.

اين مقام قضائي خاطرنشان كرد: پيش از اين نيز شايعه مرگ حجاريان مطرح شده بود كه با بي‌توجهي افكار عمومي روبه‌رو شد. شايعه پردازان بارديگر بيماري وي را به سوژه‌اي براي تحقق اهداف خود تبديل كرده‌اند.

چندي‌پيش شايعه مرگ سعيد حجاريان از سوي برخي مشاركتي‌ها مطرح شد كه پيگيري خبرگزاري فارس در گفت‌وگو با همسر وي كذب بودن آن را آشكار كرد.

حزب مشاركت در چند روز اخير طي گفت‌وگو با رسانه‌هاي انگليسي بيشترين تكاپو را براي گسترش دامنه شايعاتي اين چنين نشان مي‌دهد.