اردشير امير ارجمند مشاور فراري و خارج نشين موسوي در مصاحبه با دويچه وله با وجود عدم موفقيت پروژه شان در احياي جريان فتنه با درايت مسئولان و مردم، تاكيد كرد به تلاش هاي خود براي احياي اين جريان با حمايت حاميان غربي شان ادامه خواهد داد.

با وجود اينكه منتقدان تجمعات 25 بهمن و اول اسفند را شكست خورده ناميدند و معتقدند شورشي كور بوده اما اين فتنه گر كماكان اميدوار است و مي گويد با حمايت حاميان غربي اش به تلاش هاي مذبوحانه خود ادامه مي دهد.

اين وطن فروش معتقد است كه فتنه گران كماكان بايد به مراحل بعدي مبارزه فكر كنند وي كه انگار عدم حمايت از تلاش مذبوحانه اخيرشان را نديده كماكان بر ادامه آن پافشاري دارد و به احياي جريان مرده شان اميدوار است.
اين درحالي است كه منتقدان معتقدند اين جريان مطالبات مشخص و دست يافتني ندارند و تنها شعارهاي كلي مطرح مي كنند و محكوم به نابودي و شكستند.
اين فتنه گر فراري كه خود را سخنگوي حسين موسوي در خارج از ايران معرفي كرده در باره حركت هاي بعدي اش به دويچه وله گفت: بعد از مشورت با جمعي گام هاي بعدي را اعلام مي كنند.