شبكه دولتي انگليس با اشاره به آشفتگي موجود ميان اصلاح طلبان، رهنمود هايي را صادر كرد و از جمله از آنها خواست اصلاح طلبان بدلي را اصلاح طلب بدلي نخوانند!

افراطيون مدعي اصلاحات پيش از اين برخي اصلاح طلبان طرفدار انتخابات را اصلاح طلب بدلي و تحريك شده از سوي نيروهاي امنيتي لقب داده بودند.

سايت بي بي سي فارسي در اين باره به قلم يكي از عناصر فراري نوشت: بخش مدافع شركت در انتخابات از فراكسيون هاي گوناگوني تشكيل شده و نمي توان همه دعوت كنندگان به شركت در انتخابات را فرصت طلب و يا بدلي خواند.البته هستند كساني كه معمولا در آستانه هر انتخاباتي به صحنه مي آيند و مي خواهند از رهرو اصلاح طلبي براي خود موقعيت و منفعتي كسب نمايند. خاتمي به عنوان حد وسط اصلاح طلبان نظر مساعد به شركت در انتخابات دارد اما براي اين كار شرايطي دارد، اما از آنجايي كه نظام نيز ميدان دادن به وي را مشروط به ابراز ندامت و محكوميت صريح سران نمادين جنبش سبز مي داند لذا سمت گيري انتخاباتي خاتمي و هوادارانش در بن بست گرفتار آمده است.

بي بي سي با اشاره به اختلاف نظر مجمع روحانيون، كارگزاران، خط امامي هاي وفادار به انقلاب، گروه تازه تأسيس «جبهه اصلاح طلبان» و چند گرايش ديگر كه خواستار مشاركت در انتخابات و در درون نظام هستند، مي نويسد: بنابراين در مواجهه و نقادي اصلاح طلبان معتقد به مشاركت انتخاباتي اين تنوع را بايد در نظر گرفت و از تقليل آنها به افراد فرصت طلب، خائن و طالب قدرت اجتناب كرد.
برخي از آنها چنين انگيزه هايي دارند اما قطعا كليت آنها اين چنين نيستند. توجه به واقعيت، ادب و انصاف حكم مي كند از برچسب زني به آنها خودداري كرد(!)

نكته جالب در تحليل اين شبكه رسانه اي وابسته به سرويس جاسوسي انگلستان، همين دعوت به ادب و انصاف است.