روزنامه کیهان یک روز پس از توافق ایران با گروه 1+5 اینگونه تیتر روزنامه خود را به این موضوع اختصاص داد "آمریکا قابل اعتماد نبود ، توافق ژنو یک ساعت دوام آورد"