بانک مرکزی اعلام کرد: طبق بررسی های صورت گرفته 24 درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، معادل 57 درصد دارای یک نفر شاغل، 15.5 درصد دارای دو نفر شاغل و 3.5 درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 92، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال 91 بیشتر و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش یافته است.

نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیش تر خانوارها 30.6 درصد شاغل، 4.1 درصد بیکار، 104 درصد با درآمد بدون کار، 23.2 محصل، 27.4 درصد خانه دار و 4.3 درصد متعلق به سایر گروه ها بوده اند.

طبق یافته های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. ضمناً سهم افراد خانه دار و افرادی که در سایر گروه ها طبقه بندی شده اند در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر بوده است.

بررسی مزبور نشان می دهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها، 52 درصد شاغل، 6.1 درصد بیکار، 12.6 درصد با درآمد بدون کار، 23.7 درصد محصل و 5.6 درصد مربوط به سایر گروه ها بوده اند.

این نتایج نشان می دهد که درصد افراد مذکر شاغل، بیکار و محصل نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد با درآمد بدون کار و افرادی که در سایر گروه ها طبقه بندی شده اند، افزایش داشته است.

در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها، سهم افراد بیکار، شاغل، خانه دار و محصل با درآمد بدون کار 9.1 درصد، 2.1 درصد، 8 درصد، 22.7 درصد و 55.1 درصد بوده است.

سهام مشابه در سال 1391 به ترتیب 9.0 ، 1.9 ، 8 ، 23.1 و 55 درصد بوده است.

توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال 1392 گویای آن است که 3.8 درصد در بخش کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، 17.8 درصد در بخش صنعت و معدن، 0.8 درصد در بخش برق، آب و گاز، 15.3 درصد در بخش ساختمان، 22.4 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی هتلداری و رستوران، 11.7 درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 7.1 درصد در بخش خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری، 21.1 درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل بوده اند.

در سال مورد بررسی توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی سواد با سهمی معادل 1.5 درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل 0.4 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل 3.5 درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارا ی تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل13.7 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته اند.

بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل 13.3 درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته اند.

بررسی مزبور نشان می دهد که 6.1 درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما 32.2 درصد کارکن مستقل، 17.6 درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، 41.9 درصد کارکن مؤسسات خصوصی، 0.1 درصد کارکن موسسات تعاونی و 2 درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده اند.

یادآور می شود بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران برای سال 92 در 79 شهر و با مراجعه به 12300 خانوار نمونه انجام شده است.

منبع