برخی از اعضای دو تشکل منحله سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت جلسات متعددی را در مناطق مختلفی برگزار می کنند.

اعضای این دو تشکل منحله که بنا بر توصیه های اخیر مصطفی تاج زاده فعال شده اند،اخیرا جلسات منظم و پنهانی را در دماوند برگزارمی کنند.

گفتنی است تاج زاده چندی پیش از طریق همسرخود خواستار فعال شدن دو تشکل منحله مجاهدین و انقلاب به طور پنهانی و غیر مستقیم به منظور حفظ روحیه اعضای خود و نیز کلید زدن فعالیت های انتخاباتی برای مجلس نهم شده بود.

درهمین حال رسیده حکایت از آن دارد که اعضای این دو تشکل منحله در ماه در 2 یا 3 نوبت به منزل یکی از نمایندگان اصلاح طلبان در مجلس ششم رفته و در آن جا به همنشینی و بررسی وضعیت سیاسی کشورمی پردازند.

همچنین نمونه این جلسات در ویلایی در شمال کشور و در منطقه کیش هم به بهانه های مختلف تشکیل می شود.