میرحسین موسوی و مهدی کروبی 2 کاندیدای شکست خورده جریان اصلاحان شنبه بعد از ظهر در منزل هاشمی رفسنجانی به همراه سید محمد خاتمی جلسه اظطراری تشکیل دادند.

 

به گزارش انتخاب 10 در این جلسه سری برای چگونگی ادامه اعتراضات دو نامزد ناموفق در انتخابات و کشاندن مردم در خیابان تصمیم گیریهایی انجام شد.

پس از آنکه کروبی و میرحسین موسوی جلسات کنفرانس مطبوعاتی خود را لغو کردند با فراخوان امروز هاشمی سراسیمه به منزل ایشان رفتند . در جلسه امروز منزل هاشمی برای چگونگی ادامه اعتراضات و کشاندن اراذل و اوباش به خیابانها تصمیم گیری گردید.