شیطانیسم،در تصویر آینده خود به دنبال حکومت واحد است و سازمان های شیطانیسمی حال حاضر،فقط مقاصد فرهنگی و آموزشی فرقه را دنبال نمی کنند؛بلکه به مسائل سیاسی نیز توجه دارند.تبعا مسائل سیاسی در آموزه های فرقه و کتاب ها و سایت ها نیز وارد می شود.

به تازگی در یکی از شهرهای استان فارس جلسه مشترک و مختلطی از عده ای دانشجویان سبز این شهر و تعدادی از اعضای فرقه ضاله شیطان پرستی برگزار گردیده است.
از نکات حائز اهمیت در برگزاری این جلسه بازرسی بدنی افرادی بوده که قصد حضور داشته اند. ورود هر گونه دوربین و موبایل ممنوع بوده و جلسه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است.
جلسه مختلط بوده و تعدادی از دختران حاضر در جلسه کشف حجاب نموده اند.