رئیس دولت سابق این ادعا را که «اروپایی ها بر سر پرونده هسته ای دنبال مذاکره با ایران بودند اما صحبت ها و مواضع احمدی نژاد مانع از آن شد» رد کرد. سیدمحمد خاتمی در گفت وگو با نیوزویک در واکنش به ادعای مذکور گفت: نه!نه! آنها اگر می خواستند مذاکره انجام دهند، در زمان من بعد از اینکه به حل حقوقی نزدیک شدیم و به فرمولهای مناسب رسیدیم، این کار را انجام می دادند. اما آنها تعلل کردند و آمریکا میدان دار شد، این بدبینی هم در ایران تقویت شد.

البته ممکن است بعضی حرفها و شعارها بهانه ای برای این کار بوده است، ولی چه در زمان بوش و چه غیر از آن، حرفهای خیلی تندتر و بدتر از طرف های دیگر به ما زده شده است. وی همچنین اظهار داشت: اروپا یک بسته داد، ما هم یک بسته دادیم و من به اروپایی ها گفتم، «تعلل نکنید و رودربایستی و فشار آمریکا باعث نشود که به نتیجه نرسیم که اگر تعلل کنید، این بدبینی ایجاد می شود که بنای اروپایی ها بر حل مشکل نیست و تصمیمشان خرید زمان و محروم کردن ایران از حق خودش است و مطمئن باشید که در این صورت مقاومت در برابر سیاستهای شما و تغییر مسیر سیاستها در ایران خواهد بود». اما اروپا ضعف نشان داد، فشار آمریکا هم زیاد بود و در یک کار بسیار غلط، پرونده ایران را به شورای امنیت بردند و تصور کردند که با فشار می توان ایران را قانع کرد، در حالی که ایران همیشه نشان داده در مقابل تهدید عکس العمل شدیدتری از خود نشان می دهد. موضع اخیر خاتمی از آن جهت جالب توجه است که برخی مدعیان اصلاح طلبی و نامزدهای آنها با کتمان زورگویی ها و فریب کاری ها و نقض تعهدات از سوی طرف غربی، در پرونده هسته ای، سعی می کنند دولت و رئیس جمهور را به خاطر مقاومت در برابر چرخه فریب و حق کشی و زورگویی مقصر جلوه دهند و به خاطر رقابت های سیاسی انتخاباتی، منافع ملی را قربانی کنند و موضع عزتمندانه دولت و رئیس جمهور را تندروی جلوه دهند.

 

منبع : روزنامه کیهان 88/03/04