فيلم مذکور ساخته "گراناز موسوي" مي باشد که مراحل فيلم برداري آن در سطح شهر تهران انجام شده و برخي از بازيگران سينماي کشور نيز درآن ايفاي نقش نموده اند.

در ادامه تلاش ها و اقدامات برنامه ريزي شده دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت به انحراف کشيدن قشر جوان کشور ، به تازگي فيلمي غيراخلاقي به نام « تهران من براي حراج » از سوي برخي از افراد سودجو و فرصت طلب به متقاضيان عرضه مي گردد .
در اين فيلم با زيرپانهادن اصول اخلاقي و شئونات اسلامي ، به تبليغ و ترويج روابط نامشروع بين جوانان در کشور مي پردازد و به نوعي به بيننده القاء مي نمايد که علت اصلي حضور جوانان ايراني در مجالس لهو و پارتي هاي شبانه ، نارضايتي از وضعيت موجود کشور در ابعاد و زمينه هاي مختلف مي باشد!
گفتني است فيلم مذکور ساخته گراناز موسوي مي باشد که مراحل فيلم برداري آن در سطح شهر تهران انجام شده و برخي از بازيگران سينماي کشور نيز درآن ايفاي نقش نموده اند.