كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور اعلام كرد: نمايندگان ميرحسين موسوي در بيش از 95درصد صندوق‌هاي اخذ رأي حاضر و ناظر بودند.

 

 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات كشور، نمايندگان موسوي يكي از نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بيش از 95 درصد صندوق‌هاي اخذ رأي حاضر و ناظر بودند.

بر اين اساس تعداد نمايندگان ميرحسين موسوي در استان تهران 5 هزار و 783 نفر نماينده در 6086 صندوق اخذ رأي استان تهران بيشترين نماينده را بر سر صندوق هاي اخذ رأي داشته است.

براساس ليست منتشره به نمايندگي از احمدي نژاد 5240 نفر، كروبي 1530 نفر و رضايي 407 نفر برسر صندوق‌هاي اخذ رأي حاضر و ناظر عملكرد مجريان انتخابات بودند.

همچنين جدول تعداد نمايندگان كانديداها در شعب اخذ راي نيز در تصوير ضميمه اين خبر آمده است.