قدیری ابیانه سپس به برخی از خبرنگاران حمله کرد و با هدف به هم ریختن کنفرانس با برخی از آنان درگیر شد.

فردی به هنگام کنفرانس خبری مشایی با رساندن خود تریبون، ضمن به هم ریختن سخنرانی مشایی فریاد برآرود که می خواهد "از مجسمه های مستهجن مشایی سخن بگوید".

این فرد خود را قدیری ابیانه معرفی کرد و گفت که خود نیز کاندیدای ریاست جمهوری است. این اقدام قدیری ابیانه با اعتراض خبرنگاران حاضر در کنفرانس مواجه شد. اما او به برخی از آنان حمله کرد و از جمله خبرنگار شبکه ایران را مورد ضرب و شتم قرار داد.

در پی اقدام قدیری ابیانه، حامد طالبی خبرنگار خبرگزاری فارس نیز ضمن نزدیک شدن به خبرنگار شبکه ایران، مستقر در سالن کنفرانس، او را با تعابیری زشت مورد خطاب قرار داد.

آخرین خبرها حاکی است که خبرنگاران فارس همراستا با اقدام قدیری ابیانه، سالن کنفرانس را به هم ریخته و در حال شعار علیه مشایی و ضرب و شتم خبرنگاران شبکه ایران هستند.

ماموران حراست، هر چند با تاخیر در حال هدایت آشوبگران به بیرون از سالن کنفرانس هستند. قدیری ابیانه از حامیان پروپاقرص هاشمی و رییس دفتر مشارکت های مردمی وی بود. قدیری در انتخابات 84 از مسئولان ارشد ستاد هاشمی بود.