دادگاه رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي علي صالح‌آبادي، محمد مهدي امامي ناصري، عبدالحميد محتشم و فضل‌الله باقرزاده مديران مسئول نشريات‌ همبستگي، رها، ياالثارات الحسين و توپ ورزشي‌ فردا در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به تصدي قاضي سيامك مدير خراساني و با حضور هيئت منصفه دادگاه مطبوعات برگزار مي‌شود.

مدير مسئول روزنامه همبستگي در اين پرونده متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و مدير ‌مسئول ماهنامه رها‌ متهم به افترا است.

همچنين مديرمسئول هفته‌نامه يالثارات الحسين متهم به نشر اكاذيب بوده و اتهام نشريه توپ ورزشي نيز نشر مطالب خلاف واقع است.

شاكيان اين نشريات مدعي‌العموم و شكات خصوصي هستند.