پس از انتشار تصاویری از حضور سربازان و دانش آموزان در استقبال از دکتر روحانی در رسانه ها، مردمی بودن این استقبال با تأمل بیشتری قابل پذیرش قرار گرفت.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، اولین سفر استانی دولت یازدهم به خوزستان و استقبال مردم از این سفر حواشی متعددی به همراه داشت.

فرهنگ نیوز نوشت: با وجود اعلام قبلي دولت مبني بر تغيير شكل و برنامه هاي سفرهاي استاني دكتر روحاني و حفظ كرامت مردم، متاسفانه همچنان روش دواندن مردم به دنبال ماشين رئيس جمهور و آوردن دانش آموزان به خيابان هاي مسير استقبال ، رسانه های دولتی و حامی دولت که نشر اخبار متعدد از این سفر و سعی بر القای «مردمی بودن» و خودجوش بودن استقبال از روحانی را در دستور کار خود داشتند آنقدر هم موفق نبودند.

پس از انتشار تصاویری از حضور سربازان و دانش آموزان در استقبال از دکتر روحانی در رسانه ها، مردمی بودن این استقبال با تأمل بیشتری قابل پذیرش قرار گرفت. اما این بار یکی از کاربران با ارسال نسخه ای از یک نامه با موضوع حضور کارکنان و کارمندان در استقبال از رئیس جمهور ابعاد دیگری از این موضوع را آشکار ساخت.

در این نامه نشان می دهد که قبل از سفر رئیس جمهور به خوزستان جلسه ای برای استقبال از ایشان برگزار شده است و طبق دستور مهندس فدعمي فرماندار اهواز، سازمان ها و نهاد ها موظف شده اند، نسبت به اعزام پرسنل خود به مصلی اهواز و استقرار آنها تا قبل از ساعت 8 صبح اقدام نمایند!