يکي از کارمندان سفارت ژاپن روز گذشته در تهران دستگير شد. بنا به گزارش واصله (ج.ع) کارمند محلي سفارت ژاپن در تهران روزگذشته به جرم حضور در اغتشاشات 25 بهمن در تهران دستگير شده است.

گزارشها حاکي است که روزگذشته سفارتخانه هاي زيادي در تهران در آشوب نقش داشته اند که تا کنون نام برخي از آنها نظير انگليس،اسپانيا و ژاپن افشا شده است.